دایالر چیست؟

دایالر چیست؟

دایالر چیست؟ به تماس های خروجی برقرار شده با مشتریان توسط سیستم تلفنی که بصورت اتوماتیک و در بازه های زمانی مشخص که به تایید مدیر یا مسئول مربوطه رسیده است، دایالر (Dialer) یا دایلر می گویند.