AVAYA IP OFFICE R.11 SIP TRUNK 1 LICENSE

  • IP OFFICE R.11 SIP TRUNK 1 LICENSE

کانال های ترانک SIP
این مجوزها برای پیکربندی حداکثر تعداد تماس‌های SIP ترانک پشتیبانی شده استفاده می‌شوند. مجوزها توسط تماس های در حال انجام در یک کانال SIP مصرف می شود. برای پشتیبانی از SIP، سیستم به منابع VCM نیز نیاز دارد. مجوز در انواع 1، 5، 10 و 20 کانال موجود است که می تواند برای تعداد کل کانال های مورد نیاز ترکیب شود.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE R.11 SIP TRUNK 1 LICENSE

Trunk Licensing

مجوزهای ترانک زیر را می توان توسط سیستم IP Office Essential Edition استفاده کرد.

•IP500 Universal PRI (کانال های اضافی)
این مجوزها برای فعال کردن کانال های B اضافی بالاتر از 8 پایه در کارت IP500 PRI-U استفاده می شود. کارت IP500 PRI-U از حالت های E1، T1 و E1-R2 PRI پشتیبانی می کند. سیستم IP Office از 8 کانال B بدون مجوز در هر پورت IP500 PRI-U نصب شده پشتیبانی می کند. کانال های B اضافی، تا ظرفیت پورت های نصب شده و حالت PRI انتخاب شده نیاز به مجوز دارند. این کانال‌های اضافی مجوزهایی را مصرف می‌کنند که بر اساس آنها کانال‌های اضافی به‌عنوان در حال سرویس از پورت 9 شکاف 1 به بالا پیکربندی می‌شوند. کانال های D تحت تأثیر صدور مجوز نیستند. مجوز در انواع 2، 8 و 22 کانال موجود است که می تواند برای تعداد کل کانال های مورد نیاز ترکیب شود.

• شبکه صوتی IP500
این مجوزها پشتیبانی از ترانک های IP SCN، QSIG و H323 را امکان پذیر می کند. برای پشتیبانی از شبکه صوتی، سیستم به منابع VCM نیز نیاز دارد.

• کانال های SM Trunk
این مجوزها برای فعال کردن خطوط SM برای اتصال به شبکه Avaya Aura استفاده می شود. سیستم IP Office همچنین به مجوز سیستم شعبه نیاز دارد.