AVAYA IP OFFICE R.11 ESSENTIAL EDITION LICENSE

  • R.11 ESSENTIAL EDITION LICENSE

مجوز AVAYA IP OFFICE ESSENTIAL EDITION LICENSE برای تعیین محدوده ویژگی هایی که سیستم IP Office پشتیبانی می کند استفاده می شود.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE R.11 ESSENTIAL EDITION LICENSE

• نسخه اساسی:
سیستم برای اجرا در حالت IP Office Essential Edition به این مجوز نیاز دارد. تا زمانی که وارد شود، سیستم بدون مجوز را روی نمایشگر تلفن نشان می دهد.

•این مجوز همچنین پیش نیاز مجوز نسخه ترجیحی است.

•این مجوز پست صوتی تعبیه شده را با حداکثر 2 اتصال همزمان و 15 ساعت ذخیره سازی فعال می کند.

•درگاه‌های پست صوتی اضافی نسخه Essential:
این مجوز دو اتصال پست صوتی تعبیه شده اضافی و 5 ساعت فضای ذخیره سازی اضافی را فعال می کند. چندین مجوز را می توان برای حداکثر تا 6 اتصال و 25 ساعت ذخیره سازی اضافه کرد.