AVAYA IP OFFICE R.11 MULTI MEDIA MANAGEMENT LICENSE

  • R.11 MULTI MEDIA MANAGEMENT LICENSE

سیستم IP500 V2 مستقل به اشتراک Media Manager نیاز دارد.

IP Office Server Edition، سرور اصلی نیاز به اشتراک Media Manager دارد.

برند محصول: Avaya

روش های خرید:

توضیحات محصول

AVAYA IP OFFICE R.11 MULTI MEDIA MANAGEMENT LICENSE

سیستم های IP Office بدون اشتراک به مجوزهای زیر نیاز دارند:

IP Office را با استفاده از سرورهای پست صوتی دوگانه انتخاب کنید، هر دو سرور اصلی و ثانویه به مجوز Media Manager نیاز دارند.

در سیستم‌هایی که از مجوز PLDS استفاده می‌کنند، Media Manager برای فعالیت به مجوز VMPro Media Manager نیاز دارد. سیستم‌های ارتقا یافته با مجوز مدیر ضبط صوتی موجود (که برای ضبط تماس استفاده می‌شود) می‌توانند به استفاده از آن مجوز ادامه دهند.

دوره آزمایشی: در سیستم‌های بدون مجوز، Media Manager برای یک دوره آزمایشی 90 روزه کار می‌کند. این دوره زمانی شروع می شود که سرویس Media Manager را در سیستم راه اندازی کنید. پس از پایان دوره آزمایشی، IP Office Media Manager ضبط های بیشتر را متوقف می کند اما ضبط های انجام شده در طول دوره آزمایشی را حفظ می کند. می‌توانید در هر زمان در طول دوره آزمایشی یا پس از انقضای مجوز، مجوز اضافه کنید.