مقاله ها, راه حل ها, مرکز تماس

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

آن چه خواهیم خواند

بطور کلی مقایسه میان راه کارهای مبتنی بر تکنولوژی و کارآمد در عرصه کسب و کارهای موجود در بازار دنیا بر دو پایه نگاه فنی و نگاه کاربری صورت می پذیرد، آن چه در نگاه فنی بیش تر مورد ارزیابی است شاخص هایی هم چون کارایی، انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و کاربر پسند بودن است ولی از نقطه نظر فنی مقایسه ها بطور معمول بر اساس شاخص هایی هم چون ظرفیت، توان اسمی و توان واقعی، قابلیت های فعال، کارآیی قابلیت ها، مدیریت سیستم و راهبری آن است که اهمیت بسیاری دارد. در ادامه به مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel  و  Mitel خواهیم پرداخت.

آن چه از پیش روی شما می گذرد در مورد مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel است، ما در شرکت هاوش تلاش می کنیم راهنمای خوبی برای تمام کسب و کارهایی باشیم که قصد دارند از خدمات مرکز تماس و امور مربوط به مشتریان استفاده کنند.

 

ما در این بررسی به گزارش اعلام شده توسط موسسه گارتنر (Gartner) در سال ۲۰۱۸ میان برند AVAYA و برندهای Cisco، Alcatel و Mitel در زمینه مرکز تماس (Contact Center) و سیستم ارتباط یکپارچه (Unified Communication) استناد کرده ایم.

با توجه به این که پیشنهاد ما به مشتریان در راه اندازی سیستم ارتباط یکپارچه Avaya IP Office SE و برای مرکز تماس Avaya IP Office Contact Center می باشد که هر دو در زمره ی بازار متوسط جهانی (Midsize Business) هستند، استناد ما به گزارش موسسه گارتنر (Gartner) بر اساس بررسی میان برندها در این حوزه از بازار بوده است.

بر اساس گزارش های دریافت شده از گارتنر (Gartner) در مقایسه برند آوایا با دیگر برندهای مطرح در زمینه ی مراکز تماس و ارتباطات یکپارچه خلاصه ای زیر استخراج گردید..


شاخص های بررسی مرکز تماس:
توانایی های محصول:
• معماری (Architecture)
• مقیاس پذیری (Scalability)
• در دسترس بودن بالا (High Availability)
• مدیریت (Management)
• استاندارد های باز (Open Standards)
• یکپارچگی ارتباطات (UCC Integration)
• گردش کار (Workflow)
• چند کانالی (Multichannel)
تجربه ی مشتریان:
ارزیابی و قرارداد
• انعطاف پذیری قیمت (Pricing Flexibility)
ترکیب پذیری و توسعه
• سهولت پیاده سازی (Ease of Deployment)
خدمات و پشتیبانی
• پاسخ دهی فروشنده (Timeliness of Vendor Response)
• کیفیت پشتیبانی فنی (Quality of Technical Support)

شاخص های بررسی ارتباطات یکپارچه:
توانایی های محصول:
• تلفنی (Telephony)
کنفرانس (Conferencing)
• پیام (Messaging)
• چت و IM (Instant Messaging / Integration)
• کاربر (Clients)
• همکاری و یکپارچگی (Interoperability / Integration)
• راهبری (Administration)
• ارتباطات ترکیبی / ابری (Hybrid on-Premises / Cloud)
• تحرک (Mobility)
تجربه ی مشتریان:
ارزیابی و قرارداد
• انعطاف پذیری قیمت (Pricing Felexibility)
ترکیب پذیری و توسعه
• سهولت پیاده سازی (Ease of Deployment)
خدمات و پشتیبانی فنی
• پاسخ دهی فروشنده (Timeliness of Vendor Response)
• کیفیت پشتیبانی فنی (Quality of Technical Support)

جدول ارزیابی مرکز تماس

شاخص / برندAVAYACiscoAlcatel (Aspect)Mitel
نمرات دریافت شده در بررسی فنی
توانایی محصول۴٫۵۴٫۲۴٫۴۴٫۱
معماری۴٫۴۴٫۲۳٫۹۴٫۱
مقیاس پذیری۴٫۵۴٫۵۳٫۹۴٫۱
در دسترس بودن۴٫۶۴٫۵۴٫۳۴٫۱
مدیریت۴٫۲۳٫۸۴٫۱۳٫۹
استاندارهای باز۴۳٫۹۴۳٫۷
یکپارچگی ارتباطات۴٫۱۴٫۳۴٫۱۳٫۸
گردش کار۳٫۹۴٫۱۴٫۳۴٫۱
چند کانالی۴٫۱۳٫۷۴٫۴۴٫۱
مجموع امتیازهای فنی۳۸٫۳۳۷٫۲۳۷٫۴۳۶
نمرات دریافت شده در تجربه ی مشتریان
ارزیابی و قرارداد۴٫۲۴٫۱۴٫۱۳٫۸
انعطاف پذیری قیمت۳٫۹۳٫۷۳٫۸۳٫۷
ترکیب پذیری و توسعه۴٫۳۴۴٫۱۳٫۹
سهولت پیاده سازی۴٫۲۳٫۵۳٫۹۳٫۶
خدمات و پشتیبانی۴٫۳۴٫۱۴۳٫۸
پاسخ دهی فروشنده۴٫۳۴٫۲۴٫۲۳٫۸
کیفیت پشتیبانی فنی۴٫۳۴٫۲۴٫۱۴

مجموع امتیازهای

تجربه ی مشتریان

۲۹٫۵۲۶٫۶۲۸٫۲۲۷٫۸

مجموع کل امتیازها

(نتیجه ارزیابی)

۶۷٫۸

AVAYA

۶۳٫۸

CISCO

۶۵٫۶

ASPECT

۶۳٫۸

MITEL

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

جدول ارزیابی سیستم های ارتباطی یکپارچه

شاخص / برندAVAYACiscoAlcatelMitel
نمرات دریافت شده در بررسی فنی
توانایی محصول۴٫۴۴٫۴۴٫۴۴٫۴
تلفنی۴٫۷۴٫۶۴٫۸۴٫۶
کنفرانس۴٫۴۴٫۵۳٫۹۴٫۳
پیام۴٫۲۴٫۳۳٫۹۴٫۴
چت و IM۴۴٫۳۴٫۱۴٫۲
کاربر۴٫۲۴٫۳۴٫۱۴٫۲
همکاری و یکپارچگی۴٫۲۴٫۳۴٫۱۴٫۲
راهبری۴٫۳۴٫۳۴٫۳۴٫۲
ارتباطات ترکیبی / ابری۴٫۳۴٫۳۴٫۴۴٫۲
تحرک۴٫۳۴٫۳۴٫۶۴٫۱
مجموع امتیازهای فنی۴۳۴۳٫۶۴۲٫۶۴۲٫۸
نمرات دریافت شده در تجربه ی مشتریان
ارزیابی و قرارداد۴٫۲۴٫۲۴٫۴۴٫۲
انعطاف پذیری قیمت۴۳٫۹۴٫۵۴٫۲
ترکیب پذیری و توسعه۴٫۲۴٫۳۴٫۲۴٫۲
سهولت پیاده سازی۴٫۱۴٫۱۴٫۴۴٫۳
خدمات و پشتیبانی۴٫۲۴٫۳۴٫۱۴٫۱
پاسخ دهی فروشنده۴٫۲۴٫۳۴٫۴۴
کیفیت پشتیبانی فنی۴٫۲۴٫۳۴٫۳۴٫۲

مجموع امتیازهای

تجربه ی مشتریان

۲۹٫۱۲۹٫۴۳۰٫۳۲۹٫۲

مجموع کل امتیازها

(نتیجه ارزیابی)

۷۲٫۱

AVAYA

۷۳

CISCO

۷۲٫۹

ALCATEL

۷۲

MITEL

شاخص های ارزیابی
مرکز تماس
راه کار منتخبشاخص های ارزیابی ارتباطات یکپارچهراه کار منتخب
توانایی محصولAVAYAتوانایی محصولNone
معماریAVAYAتلفنیAlcatel
مقیاس پذیری

آوایا

&

سیسکو

کنفرانسCisco
در دسترس بودنAVAYAپیامMitel
مدیریتAVAYAچت و IMCisco
استاندارهای باز

AVAYA

&

ASPECT

کاربرCisco
یکپارچگی ارتباطاتCISCOهمکاری و یکپارچگیCisco
گردش کارASPECTراهبری

AVAYA

&

Cisco

&

Alcatel

چند کانالیASPECTارتباطات ترکیبی / ابریAlcatel
ارزیابی و قراردادAVAYAتحرکAlcatel
انعطاف پذیری قیمتAVAYAارزیابی و قراردادAlcatel
ترکیب پذیری و توسعهAVAYAانعطاف پذیری قیمتAlcatel
سهولت پیاده سازیAVAYAترکیب پذیری و توسعهCisco
خدمات و پشتیبانیAVAYAسهولت پیاده سازیAlcatel
پاسخ دهی فروشندهAVAYAخدمات و پشتیبانیCisco
کیفیت پشتیبانی فنیآوایاپاسخ دهی فروشندهآلکاتل
  کیفیت پشتیبانی فنی

Cisco

&

Alcatel

جمع بندی نهایی امتیاز ها در مجموع راه کارهای مرکز تماس و ارتباطات یکپارچه
ارائه دهنده ی جهانیآوایاآلکاتلسیسکومایتل
مجموع امتیاز۱۳۹٫۹۱۳۸٫۵۱۳۶٫۸۱۳۵٫۸

وقتی نوبت به انتخاب راه حل ارتباطی برای کسب و کار شما می رسد، گزینه های مختلفی در بازار وجود آوایا ، سیسکو، آلکاتل و مایتل برخی از ارائه دهندگان پیشرو راه حل های ارتباطی هستند. در این مقاله راه حل های ارائه شده توسط آوایا را با راه حل های ارائه شده توسط Cisco، Alcatel و Mitel مقایسه می کنیم.

  1. ارتباطات یکپارچه

ارتباطات یکپارچه جزء حیاتی هر راه حل ارتباطی مدرن است. Avaya، Cisco، Alcatel و Mitel همگی راه حل های ارتباطی یکپارچه ای را ارائه می دهند که ابزارهای صوتی، تصویری، پیام رسانی و همکاری را در یک پلت فرم واحد ادغام می کند. با این حال، راه حل ارتباطات یکپارچه آوایا به دلیل سهولت استفاده، انعطاف پذیری و مقیاس پذیری آن متمایز است.

  1. راه حل های مرکز تماس

راه حل های مرکز تماس برای مشاغلی که نیاز به مدیریت موثر تعاملات مشتری دارند ضروری است. Avaya، Cisco، Alcatel و Mitel همگی راه حل های مرکز تماس را ارائه می دهند که شامل ویژگی هایی مانند مسیریابی تماس، صف بندی و تجزیه و تحلیل است. با این حال، راه‌حل مرکز تماس آوایا به دلیل قابلیت‌های تحلیلی پیشرفته‌اش متمایز است، که می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا بینشی در مورد رفتار مشتری پیدا کنند و رضایت کلی مشتری را بهبود بخشند.

  1. راه حل های ابری

راه حل های ابری در میان مشاغلی که می خواهند هزینه ها را کاهش دهند و انعطاف پذیری را بهبود بخشند، به طور فزاینده ای محبوب می شوند. آوایا ، سیسکو ، آلکاتل و مایتل همگی راه‌حل‌های ابری را ارائه می‌کنند که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد راه‌حل‌های ارتباطی را به سرعت و به راحتی گسترش دهند. با این حال، راه حل های ابری آوایا به دلیل مقیاس پذیری، امنیت و قابلیت اطمینان خود متمایز هستند.

  1. یکپارچه سازی با برنامه های شخص ثالث

یکپارچه‌سازی با برنامه‌های شخص ثالث مانند سیستم‌های CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) و ERP برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند عملیات خود را ساده کرده و کارایی را بهبود بخشند، حیاتی است. Avaya، Cisco، Alcatel و Mitel همگی ادغام با برنامه های شخص ثالث را ارائه می دهند، اما راه حل های آوایا به دلیل سهولت ادغام و پشتیبانی از طیف گسترده ای از برنامه ها متمایز هستند.

نتیجه گیری:

با توجه به این که بطور معمول راه اندازی مرکز تماس نیازمند پیاده سازی سیستم ارتباط یکپارچه است، جدول زیر خلاصه ی ارزیابی ارائه دهنده های جهانی را بصورت مشترک نشان می دهد:

در پایان یادآور می گردد، این گزارش به استناد گزارش سالانه گارتنر (Gartner) تهیه شده است و البته اختلاف در این شاخص ها چشمگیر نبوده و ارائه دهنده های جهانی به فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند و بطور کلی هر سه برند AVAYA، Cisco و Alcatel در دسته ی Leaders و برند Mitel در زمره Challengers می باشند.

مرجع:

https://www.gartner.com/reviews/market/contact-center-infrastructure/compare/avaya-vs-cisco
https://www.gartner.com/reviews/market/contact-center-infrastructure/compare/avaya-vs-mitel
https://www.gartner.com/reviews/market/contact-center-infrastructure/compare/aspect-software-vs-avaya
https://www.gartner.com/reviews/market/unified-communications/compare/avaya-vs-mitel
https://www.gartner.com/reviews/market/unified-communications/compare/avaya-vs-cisco
https://www.gartner.com/reviews/market/unified-communications/compare/alcatel-lucent-enterprise-vs-avaya


منتشر شده در تاریخ : 1400.11.30

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از محصولات در زیر دیدن نمایید و با کارشناسان شرکت هاوش از طریق دکمه روبرو در ارتباط باشید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید