مقاله ها, راه حل ها, مرکز تماس

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

آن چه از پیش روی شما می گذرد در مورد مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel است، ما در مجموعه هاوش امیدواریم راهنمای خوبی برای تمام کسب و کارهایی باشیم که، قصد دارند از خدمات مرکز تماس و خدمات مربوط به مشتریان استفاده کنند.

 

درحوزه مراکز تماس (Contact Center) و ارتباطات یکپارچه (Unified Communications)، بر اساس گزارش ارائه شده توسط موسسه گارتنر (Gartner) در سال ۲۰۱۸

مقدمه:

بطور کلی مقایسه میان راه کارهای مبتنی بر تکنولوژی و کارآمد در عرصه کسب و کارهای موجود در بازار دنیا بر دو پایه نگاه فنی و نگاه کاربری صورت می پذیرد، آن چه در نگاه فنی بیش تر مورد ارزیابی است شاخص هایی هم چون کارایی، انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و کاربر پسند بودن است ولی از نقطه نظر فنی مقایسه ها بطور معمول بر اساس شاخص هایی هم چون ظرفیت، توان اسمی و توان واقعی، قابلیت های فعال، کارآیی قابلیت ها، مدیریت سیستم و راهبری آن است که اهمیت بسیاری دارد.

به هر روی در مقایسه ها، گاه علاقه های شخصی نیز تاثیر گذار هستند، آشکار است که اخذ نظرسنجی از ارائه ی دهنده های یک راه کار بیش تر با اولویت دادن به همان برند همراه خواهد بود. بر همین اساس، شرکت توسعه فناوری هاوش (آوای رسا سابق) و در راستای ارائه ی یک گزارش درست و مستند به مشتریان گران قدر خود سعی می کند از نگاه شخصی به دور بوده و به اسناد و مدارک معتبر بین المللی استناد نماید و البته در پایان با معرفی مشتریان خود، میزان اثربخشی و توانایی خود را نیز معرفی نماید.

یکی از مهم ترین و شاید اصلی ترین موسسه های تحقیقاتی در دنیا برای بررسی تمامی راه کارهای فنی، موسسه گارتنر (Gartner) است که همه ساله ضمن انجام بررسی های فنی مربوطه و نظرسنجی از افراد موثر، گزارش خود را که بطور کامل در تمامی دنیا پذیرفته شده است و به نوعی همه ی سازمان های دنیا به آن استناد می کنند، ارائه می دهد.

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

ما در این بررسی به گزارش اعلام شده توسط موسسه گارتنر (Gartner) در سال ۲۰۱۸ میان برند AVAYA و برندهای Cisco، Alcatel و Mitel در زمینه مرکز تماس (Contact Center) و سیستم ارتباط یکپارچه (Unified Communication) استناد کرده ایم.

با توجه به این که پیشنهاد ما به مشتریان در راه اندازی سیستم ارتباط یکپارچه Avaya IP Office SE و برای مرکز تماس Avaya IP Office Contact Center می باشد که هر دو در زمره ی بازار متوسط جهانی (Midsize Business) هستند، استناد ما به گزارش موسسه گارتنر (Gartner) بر اساس بررسی میان برندها در این حوزه از بازار بوده است.

بر اساس گزارش های دریافت شده از گارتنر (Gartner) در مقایسه برند آوایا با دیگر برندهای مطرح در زمینه ی مراکز تماس و ارتباطات یکپارچه خلاصه ای زیر استخراج گردید.
شاخص های بررسی مرکز تماس:
توانایی های محصول:
• معماری (Architecture)
• مقیاس پذیری (Scalability)
• در دسترس بودن بالا (High Availability)
• مدیریت (Management)
• استاندارد های باز (Open Standards)
• یکپارچگی ارتباطات (UCC Integration)
• گردش کار (Workflow)
• چند کانالی (Multichannel)
تجربه ی مشتریان:
ارزیابی و قرارداد
• انعطاف پذیری قیمت (Pricing Flexibility)
ترکیب پذیری و توسعه
• سهولت پیاده سازی (Ease of Deployment)
خدمات و پشتیبانی
• پاسخ دهی فروشنده (Timeliness of Vendor Response)
• کیفیت پشتیبانی فنی (Quality of Technical Support)

مقایسه راه کارهای Avaya

شاخص های بررسی ارتباطات یکپارچه:
توانایی های محصول:
• تلفنی (Telephony)
کنفرانس (Conferencing)
• پیام (Messaging)
• چت و IM (Instant Messaging / Integration)
• کاربر (Clients)
• همکاری و یکپارچگی (Interoperability / Integration)
• راهبری (Administration)
• ارتباطات ترکیبی / ابری (Hybrid on-Premises / Cloud)
• تحرک (Mobility)
تجربه ی مشتریان:
ارزیابی و قرارداد
• انعطاف پذیری قیمت (Pricing Felexibility)
ترکیب پذیری و توسعه
• سهولت پیاده سازی (Ease of Deployment)
خدمات و پشتیبانی فنی
• پاسخ دهی فروشنده (Timeliness of Vendor Response)
• کیفیت پشتیبانی فنی (Quality of Technical Support)

جدول ارزیابی مرکز تماس

شاخص / برند AVAYA Cisco Alcatel (Aspect) Mitel
نمرات دریافت شده در بررسی فنی
توانایی محصول ۴٫۵ ۴٫۲ ۴٫۴ ۴٫۱
معماری ۴٫۴ ۴٫۲ ۳٫۹ ۴٫۱
مقیاس پذیری ۴٫۵ ۴٫۵ ۳٫۹ ۴٫۱
در دسترس بودن ۴٫۶ ۴٫۵ ۴٫۳ ۴٫۱
مدیریت ۴٫۲ ۳٫۸ ۴٫۱ ۳٫۹
استاندارهای باز ۴ ۳٫۹ ۴ ۳٫۷
یکپارچگی ارتباطات ۴٫۱ ۴٫۳ ۴٫۱ ۳٫۸
گردش کار ۳٫۹ ۴٫۱ ۴٫۳ ۴٫۱
چند کانالی ۴٫۱ ۳٫۷ ۴٫۴ ۴٫۱
مجموع امتیازهای فنی ۳۸٫۳ ۳۷٫۲ ۳۷٫۴ ۳۶
نمرات دریافت شده در تجربه ی مشتریان
ارزیابی و قرارداد ۴٫۲ ۴٫۱ ۴٫۱ ۳٫۸
انعطاف پذیری قیمت ۳٫۹ ۳٫۷ ۳٫۸ ۳٫۷
ترکیب پذیری و توسعه ۴٫۳ ۴ ۴٫۱ ۳٫۹
سهولت پیاده سازی ۴٫۲ ۳٫۵ ۳٫۹ ۳٫۶
خدمات و پشتیبانی ۴٫۳ ۴٫۱ ۴ ۳٫۸
پاسخ دهی فروشنده ۴٫۳ ۴٫۲ ۴٫۲ ۳٫۸
کیفیت پشتیبانی فنی ۴٫۳ ۴٫۲ ۴٫۱ ۴

مجموع امتیازهای

تجربه ی مشتریان

۲۹٫۵ ۲۶٫۶ ۲۸٫۲ ۲۷٫۸

مجموع کل امتیازها

(نتیجه ارزیابی)

۶۷٫۸

AVAYA

۶۳٫۸

CISCO

۶۵٫۶

ASPECT

۶۳٫۸

MITEL

مقایسه راه کارهای Avaya با Cisco، Alcatel و Mitel

جدول ارزیابی سیستم های ارتباطی یکپارچه

شاخص / برند AVAYA Cisco Alcatel Mitel
نمرات دریافت شده در بررسی فنی
توانایی محصول ۴٫۴ ۴٫۴ ۴٫۴ ۴٫۴
تلفنی ۴٫۷ ۴٫۶ ۴٫۸ ۴٫۶
کنفرانس ۴٫۴ ۴٫۵ ۳٫۹ ۴٫۳
پیام ۴٫۲ ۴٫۳ ۳٫۹ ۴٫۴
چت و IM ۴ ۴٫۳ ۴٫۱ ۴٫۲
کاربر ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۱ ۴٫۲
همکاری و یکپارچگی ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۱ ۴٫۲
راهبری ۴٫۳ ۴٫۳ ۴٫۳ ۴٫۲
ارتباطات ترکیبی / ابری ۴٫۳ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۲
تحرک ۴٫۳ ۴٫۳ ۴٫۶ ۴٫۱
مجموع امتیازهای فنی ۴۳ ۴۳٫۶ ۴۲٫۶ ۴۲٫۸
نمرات دریافت شده در تجربه ی مشتریان
ارزیابی و قرارداد ۴٫۲ ۴٫۲ ۴٫۴ ۴٫۲
انعطاف پذیری قیمت ۴ ۳٫۹ ۴٫۵ ۴٫۲
ترکیب پذیری و توسعه ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۲ ۴٫۲
سهولت پیاده سازی ۴٫۱ ۴٫۱ ۴٫۴ ۴٫۳
خدمات و پشتیبانی ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۱ ۴٫۱
پاسخ دهی فروشنده ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴
کیفیت پشتیبانی فنی ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۳ ۴٫۲

مجموع امتیازهای

تجربه ی مشتریان

۲۹٫۱ ۲۹٫۴ ۳۰٫۳ ۲۹٫۲

مجموع کل امتیازها

(نتیجه ارزیابی)

۷۲٫۱

AVAYA

۷۳

CISCO

۷۲٫۹

ALCATEL

۷۲

MITEL

شاخص های ارزیابی
مرکز تماس
راه کار منتخب شاخص های ارزیابی ارتباطات یکپارچه راه کار منتخب
توانایی محصول AVAYA توانایی محصول None
معماری AVAYA تلفنی Alcatel
مقیاس پذیری

آوایا

&

سیسکو

کنفرانس Cisco
در دسترس بودن AVAYA پیام Mitel
مدیریت AVAYA چت و IM Cisco
استاندارهای باز

AVAYA

&

ASPECT

کاربر Cisco
یکپارچگی ارتباطات CISCO همکاری و یکپارچگی Cisco
گردش کار ASPECT راهبری

AVAYA

&

Cisco

&

Alcatel

چند کانالی ASPECT ارتباطات ترکیبی / ابری Alcatel
ارزیابی و قرارداد AVAYA تحرک Alcatel
انعطاف پذیری قیمت AVAYA ارزیابی و قرارداد Alcatel
ترکیب پذیری و توسعه AVAYA انعطاف پذیری قیمت Alcatel
سهولت پیاده سازی AVAYA ترکیب پذیری و توسعه Cisco
خدمات و پشتیبانی AVAYA سهولت پیاده سازی Alcatel
پاسخ دهی فروشنده AVAYA خدمات و پشتیبانی Cisco
کیفیت پشتیبانی فنی آوایا پاسخ دهی فروشنده آلکاتل
    کیفیت پشتیبانی فنی

Cisco

&

Alcatel

جمع بندی نهایی امتیاز ها در مجموع راه کارهای مرکز تماس و ارتباطات یکپارچه
ارائه دهنده ی جهانی آوایا آلکاتل سیسکو مایتل
مجموع امتیاز ۱۳۹٫۹ ۱۳۸٫۵ ۱۳۶٫۸ ۱۳۵٫۸

وقتی نوبت به انتخاب راه حل ارتباطی برای کسب و کار شما می رسد، گزینه های مختلفی در بازار وجود آوایا ، سیسکو، آلکاتل و مایتل برخی از ارائه دهندگان پیشرو راه حل های ارتباطی هستند. در این مقاله راه حل های ارائه شده توسط آوایا را با راه حل های ارائه شده توسط Cisco، Alcatel و Mitel مقایسه می کنیم.

  1. ارتباطات یکپارچه

ارتباطات یکپارچه جزء حیاتی هر راه حل ارتباطی مدرن است. Avaya، Cisco، Alcatel و Mitel همگی راه حل های ارتباطی یکپارچه ای را ارائه می دهند که ابزارهای صوتی، تصویری، پیام رسانی و همکاری را در یک پلت فرم واحد ادغام می کند. با این حال، راه حل ارتباطات یکپارچه آوایا به دلیل سهولت استفاده، انعطاف پذیری و مقیاس پذیری آن متمایز است.

  1. راه حل های مرکز تماس

راه حل های مرکز تماس برای مشاغلی که نیاز به مدیریت موثر تعاملات مشتری دارند ضروری است. Avaya، Cisco، Alcatel و Mitel همگی راه حل های مرکز تماس را ارائه می دهند که شامل ویژگی هایی مانند مسیریابی تماس، صف بندی و تجزیه و تحلیل است. با این حال، راه‌حل مرکز تماس آوایا به دلیل قابلیت‌های تحلیلی پیشرفته‌اش متمایز است، که می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا بینشی در مورد رفتار مشتری پیدا کنند و رضایت کلی مشتری را بهبود بخشند.

  1. راه حل های ابری

راه حل های ابری در میان مشاغلی که می خواهند هزینه ها را کاهش دهند و انعطاف پذیری را بهبود بخشند، به طور فزاینده ای محبوب می شوند. آوایا ، سیسکو ، آلکاتل و مایتل همگی راه‌حل‌های ابری را ارائه می‌کنند که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد راه‌حل‌های ارتباطی را به سرعت و به راحتی گسترش دهند. با این حال، راه حل های ابری آوایا به دلیل مقیاس پذیری، امنیت و قابلیت اطمینان خود متمایز هستند.

avaya

  1. یکپارچه سازی با برنامه های شخص ثالث

یکپارچه‌سازی با برنامه‌های شخص ثالث مانند سیستم‌های CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) و ERP برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند عملیات خود را ساده کرده و کارایی را بهبود بخشند، حیاتی است. Avaya، Cisco، Alcatel و Mitel همگی ادغام با برنامه های شخص ثالث را ارائه می دهند، اما راه حل های آوایا به دلیل سهولت ادغام و پشتیبانی از طیف گسترده ای از برنامه ها متمایز هستند.

نتیجه گیری:

با توجه به این که بطور معمول راه اندازی مرکز تماس نیازمند پیاده سازی سیستم ارتباط یکپارچه است، جدول زیر خلاصه ی ارزیابی ارائه دهنده های جهانی را بصورت مشترک نشان می دهد:

در پایان یادآور می گردد، این گزارش به استناد گزارش سالانه گارتنر (Gartner) تهیه شده است و البته اختلاف در این شاخص ها چشمگیر نبوده و ارائه دهنده های جهانی به فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند و بطور کلی هر سه برند AVAYA، Cisco و Alcatel در دسته ی Leaders و برند Mitel در زمره Challengers می باشند.

مرجع:

https://www.gartner.com/reviews/market/contact-center-infrastructure/compare/avaya-vs-cisco
https://www.gartner.com/reviews/market/contact-center-infrastructure/compare/avaya-vs-mitel
https://www.gartner.com/reviews/market/contact-center-infrastructure/compare/aspect-software-vs-avaya
https://www.gartner.com/reviews/market/unified-communications/compare/avaya-vs-mitel
https://www.gartner.com/reviews/market/unified-communications/compare/avaya-vs-cisco
https://www.gartner.com/reviews/market/unified-communications/compare/alcatel-lucent-enterprise-vs-avaya


منتشر شده در تاریخ : 1400.11.30
نویسنده :‌ شرکت هاوش

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از محصولات در زیر دیدن نمایید و با کارشناسان شرکت هاوش از طریق دکمه روبرو در ارتباط باشید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید